Лято без граници с кредитни карти Evolve!

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С CO-BADGE КРЕДИТНИ КАРТИ

DINERS CLUB - MASTERCARD CLASSIC, DINERS CLUB - MASTERCARD FIRST LADY PINK, DINERS CLUB - MASTERCARD FIRST LADY RED

 

1. Организатор на Промоцията е  „Дайнърс клуб България” АД

2. Участници в Промоцията


2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в периода на промоцията подадат искане за издаване на основна или допълнителна револвираща кредитна карта и са одобрени от Дайнърс клуб България АД.
2.2. В Промоцията не могат да участват служители на Дайнърс клуб България АД.

3. Период на Промоцията

  • начало на промоцията е 01.04.2019 г.
  • край на промоцията е 30.06.2019 г., включително.

4. Механизъм на Промоцията

4.1. В промоционалната кампания имат право да участват всички клиенти, които в рамките на промоционалния период са подали искане в офис на „Първа инвестиционна банка” AД, на телефон на Контакт център или онлайн, да им бъде издадена една от посочените в т.4.2. кредитна карта DINERS CLUB и са одобрени са за нейното издаване.

4.2. Клиентите могат да кандидатстват за издаване на основна и/или допълнителна лична кредитна карта от следните видове: DINERS CLUB - MASTERCARD CLASSIC, DINERS CLUB - MASTERCARD FIRST LADY PINK, DINERS CLUB - MASTERCARD FIRST LADY RED.

4.3. Всеки клиент, който в периода на промоцията е подал искане за издаване на лична револвираща кредитна карта и е одобрен, ще може да я използва при следните промоционални условия:

-          без лихва за първите четири отчетни периода от издаване на картата и с промоционална фиксирана револвираща лихва в размер на 16 % за следващите 20 отчетни периода, след изтичане на промоционалния период, револвиращата лихва се променя съгласно Тарифата. Kъм настоящия момент фиксираната годишна лихва съгласно Тарифата е в размер на 19%;

 -          без месечна такса за първите четири отчетни периода от издаване на картата, а за следващите 20 отчетни периода без месечна такса за месеците в които с картата няма регистриран разход при търговец или на АТМ;

 4.4. Размерът на приложимите за картите лихва и такси, извън промоционалните, се определя от вида на картата, съгласно действащата към датата на подписване на договора Тарифа на Дайнърс клуб България АД.

4.5. Промоционалните условия важат само за новоиздадени кредитни карти от посочените в т.4.2 по-горе брандове. При наличие на вече издадена кредитна карта от ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД, промоционалните условия за годишна фиксирана лихва за новоиздадена в срока на промоцията карта важат, при условие, че стара карта не бъде закрита в рамките на 12 отчетни периода от издаване на новата карта;

4.6. При закриване през първите 12 отчетни периода от издаването на карта с промоционални условия, клиентът ще дължи месечните такси, дължими съгласно Тарифата, за месеците през които картата е била активна.

 5. Допълнителни разпоредби

5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора или когато Организатор не одобри искане на участник за издаване на карта.

5.2. Други ситуации, като тези по т.5.1 също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлиаят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с провеждането, които Организаторът е обявил.