Лични данни

Като администратор на лични данни Дайнърс клуб България АД (ДКБ) се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.