Промени по Дайнърс картите с новата картова система
02 октомври 2009

Уважаеми клиенти,

С цел удовлетворяване на Вашите изисквания и повишаване нивото на обслужване Дайнърс клуб България преминава към нова картова система, което води до следната промяна:

 За притежателите на кредитна карта Diners Club Prive всички операции, извършвани в България (плащания в търговски обекти, теглене на суми от банкомат или в банков офиси), които досега се осчетоводяваха в евро, ще бъдат осчетоводявани в лева.

 За всички притежатели на Diners Club карти при извършване на тегления и плащания в чужбина сумите във валута, различна от евро, се преизчисляват в евро по курс на Diners Club International. В деня на обработка на съответната операция в Дайнърс клуб Българияq всички суми в евро се осчетоводяват в лева по обменен курс на Първа инвестиционна банка.

Преминаването към новата система ще ни позволи да предложим на клиентите ни, притежатели на Diners Club Classic карти безлихвен гратисен период удължен до 45 дни. Досега ползваният гратисен период бе до 30 дни. Отчетният период на Diners Club Classic картата е от всяко 1-во число до последния календарен ден на месеца. Дата на изготвяне на извлечение е всяко 1-во число на месеца след изтичане на отчетния период. Краен срок за погасяване на задължението е всяко 15-о число на месеца, следващ отчетния период.