Корпоративни карти

 

 

 

Улеснете Вашия бизнес като издадете корпоративни кредитни карти Diners Club Classic на Вас или Ваши служители. С тях получавате: 

 • осигурени оборотни средства;

 • възможност да теглите и пазарувате навсякъде по света 24 часа в денонощието;

 • отчетност за всяко плащане чрез извлечение по сметката;

 • безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие до 35 000 USD.

И още:

 • корпоративните кредитни карти се издават като револвиращи и ви позволяват ефективно следене на фирмените разходи;

 • възможност да определите индивидуални лимити за плащане на избрани от Вас служители;

 • възможност да правите онлайн резервации

 • безплатен достъп в над 1000 летищни салона на редица международни летища, при натрупан оборот с картата, съгласно условията на програмата

 •  за  служебни пътувания;

 • безлихвен гратисен период до 60 дни.

 

Кредитен лимит

индивидуален кредитен лимит, според кредитна оценка на компанията

Валута на кредитния лимит

левове

всички разходи, извършени в чужбина, се осчетоводяват по картата в лева по обменен курс на Fibank в деня на обработка на съответната операция.

 Лихвени условия:

 1.   при карта тип "charge"

 

 • карта Diners Club - ПИБ
 • карта Diners Club Classic

 2.   при карта тип "револвираща"

 

за периода, в рамките на който трябва да се плати задължението – без лихва;

 • при просрочване на плащането – лихва в размер на 22% годишно;

 • при просрочване на плащането – лихва в размер на 20% годишно.

 
 • лихва при редовно погасяване на дължимата вноска – 19% годишно

 • лихва при просрочие на минимална погасителна вноска – 25% годишно

Гратисен период:

 1.   при карта тип "charge"

 • карта Diners Club - ПИБ
 • карта Diners Club Classic

 2.   при карта тип "револвираща"

 

 

 • до 60 дни

 • до 45 дни

 

 • до 45 дни
Обезпечение:
 • запис на заповед (по образец на Diners Club) или
 • поръчителство или
 • парични средства внесени като гаранция
Срок за издаване
 • до 5 работни дни
 • експресно - до 24 часа
Срок на валидност
на картата
(и за двата вида карти)

3 години

Подновяване на карта
(и за двата вида карти)

Diners Club картите се подновяват автоматично, освен ако представляващият компанията, в едномесечен срок преди изтичане на валидността на картата, не изрази писмено своето несъгласие картата му да бъде подновена.

Погасяване на задълженията:
Сметка на Дайнърс Клуб България за погасяване на дължимите суми при Първа инвестиционна банка:
BG30 FINV 9150 10BG DINERS.