Diners Club International First Lady Pink

 

 

С кредитна карта Diners Club First Lady Pink можете да:
 • плащате в търговските обекти в България и по света;

 • пазарувате онлайн;

 • теглите пари в брой от всички банкомати по света с логото на Diners Club и/или Pulse и от всички клонове на Fibank.

Получавате още:
 • специални оферти и отстъпки до 10% в редица търговски обекта в България, включени в специален каталог;

 • безплатна медицинска застраховка с покритие до 5 000 лв. за лечение на рак на гърдата;

 • безплатен достъп в над 950 летищни салона на редица международни летища, при натрупан оборот с картата, съгласно условията на програмата

 • безлихвен гратисен период в зависимост от типа карта - "револвираща" или "charge".

 

Кредитен лимит

индивидуален кредитен лимит, според кредитна оценка

Валута на кредитния лимит

левове

Всички разходи, извършени в чужбина, се осчетоводяват по картата в лева по курс на Diners Club International в деня на обработка на съответната операция.

Лихвени условия:

 • при карта тип "charge":

 

 

 • при карта тип "револвираща":


 • за периода, в рамките на който клиентът трябва да плати задължението – без лихва
 • при просрочване на плащането -  лихва в размер на 20% годишно

 

 • лихва при редовно погасяване на дължимата вноска – 19% годишно
 • лихва при просрочие на минимална погасителна вноска – 25% годишно 

Гратисен период:

 • при карта тип "charge"

 • при карта тип "револвираща"


 • до 60 дни

 • до 45 дни
Обезпечение:
 • запис на заповед (по образец на Diners Club) или
 • поръчителство или
 • парични средства внесени като гаранция
Срок за издаване
 • до 5 работни дни
 • експресно - до 24 часа
Срок на валидност
на картата
(и за двата типа карти)

3 години

Подновяване на карта
(и за двата типа карти)

Diners Club картите се подновяват автоматично, освен ако титулярят на партидата в едномесечен срок преди изтичане на валидността на картата не изрази писмено своето несъгласие картата му да бъде подновена.

Краен срок за погасяване на задълженията

 • при карта тип "charge"

 • при карта тип "револвираща"

 

 

 • датата, посочена в извлечението

 • всяко 15-то число на календарния месец (първият работен ден след 15-то число на месеца)
Погасяване на задълженията:
Сметка на Дайнърс Клуб България за погасяване на дължимите суми при Първа инвестиционна банка:
BG30 FINV 9150 10BG DINERS.

Cash Back програма

Всички притежатели на Diners Club International First Lady розова карта имат възможност да участват в Cash Back програмата на Дайнърс Клуб България.

Условия на програмата:

 • не се изисква специална декларация или попълване на формуляр;

 • набиране на бонус точки при пазаруване с кредитната карта при търговец в България и чужбина - 1 точка за всеки похарчен 1 лв.;

 • при натрупани 100 бонус точки получавате 1 лев обратно по картата си, но не повече от 500 лв.;

 • точките се трупат на 6-месечни периоди. След края на всеки 6-месечен период картата се заверява със сума, съответстваща на натрупаните точки, но не повече от 500 лв.;

 • необходима минимална сума от покупки в България и чужбина при търговци за получаване на бонус точки - 2 000 лв. за 6-месечен период;

 • не се прехвърлят точки от един 6-месечен период към друг;

 • 6-месечният период започва да тече от датата на издаване на кредитната карта;

 • Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.eBg.bg и www.moneybookers.com (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма CashBack. При спор между страните Дайнърс клуб България има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.
 • не се начисляват бонус точки при теглене на пари в брой на банкомат и теглене на пари в брой от офис на банка;
 • бонус точките се натрупват само за редовно погасявани задължения;

 • информация за натрупаните бонус точки се помества в месечните извлечения на картодържателите.