Вдъхнови се за нови приключения с Дайнърс клуб България и списание VOYAGE

 

Правила и условия за участие в наградната кампания с кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД

 

1. Организатор на кампанията е „Дайнърс клуб България” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” №81Г, с ЕИК 121230735.

2. Периодът на провеждане на кампанията е от 03.02.2020 г. до 01.03.2020 г.

3. Правила за участие

В кампанията участват всички картодържатели с активни револвиращи кредитни карти Diners Club International и Evolve, издадени от Дайнърс клуб България АД, които имат поне една направена транзакция с кредитната си карта в търговски обект в България и/или чужбина в периода на кампанията - от 03.02.2020 г. до 01.03.2020 г.

4. Механизъм на кампанията

4.1. Всеки притежател на кредитна карта, издадена от Дайнърс клуб България АД участва автоматично в  тегленето на седмичните награди, описани в т. 5.1, с всяка транзакция, реализирана при търговец за покупка на стоки и услуги. Броят и видът на седмичните награди е както следва:

4.1.1. За транзакциите реализирани в периода от 03.02.2020 г. до 09.02.2020 г. включително, 20 годишни абонамента за списание VOYAGE, всеки от който включва 4 броя от списанието със сезонна периодика през 2020 г.;

4.1.2. За транзакциите реализирани в периода от 10.02.2020 г. до 16.02.2020 г. включително, 20 годишни абонамента за списание VOYAGE, всеки от който включва 4 броя от списанието със сезонна периодика през 2020 г.;

4.1.3. За транзакциите реализирани в периода от 17.02.2020 г. до 23.02.2020 г. включително, 20 годишни абонамента за списание VOYAGE, всеки от който включва 4 броя от списанието със сезонна периодика през 2020 г.;

4.1.4. За транзакциите реализирани в периода от 24.02.2020 г. до 01.03.2020 г. включително,  20 годишни абонамента за списание VOYAGE, всеки от който включва 4 броя от списанието със сезонна периодика през 2020 г.;

Кампанията се анонсира и провежда на официалната страница на „Дайнърс клуб България” АД във Facebook (http://facebook.com/DinersClubBulgaria), в Instagram (http://instagram.com/diners.club.bulgaria) и на сайта www.diners.bg.

Със спечелилите ще се комуникира чрез обаждане по телефон, кратко съобщение sms и/или чрез имейл адрес.

Всеки брой на списание VOYAGE ще се изпраща до посочен от клиента адрес за кореспонденция.

 

 

 

5. Наградите в кампанията с кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД

5.1 Седмични награди – годишен абонамент за списание VOYAGE, всеки от който включва 4 броя от списанието със сезонна периодика през 2020 г. – общо 80 абонамента, които са разпределени съгласно т. 4.1. по-горе;

 

5.2. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

5.3. Участват всички участници, изпълнили условията по т. 3 от настоящите Правила и условия.

6. Определяне на печелившите и получаване на наградите

6.1. На случаен принцип, чрез автоматичен механизъм, на всяка от следните дати: 10.02., 17.02., 24.02.2020 г., и 02.03.2020 г. ще бъдат изтеглени  имената на печелившите, съгласно механизма на кампанията, описан в т. 4.

6.2. Имената на печелившите ще бъдат обявени не по-късно от 12.00 часа на следващия работен, след деня на изтегляне, във Facebook на (http://facebook.com/DinersClubBulgaria),  в Instagram (http://instagram.com/diners.club.bulgaria)  и на сайта www.diners.bg .

6.3. В рамките на седем работни дни след тегленето на печелившите, съгласно т. 6.1 и обявяването им, организаторът ще се свърже с изтеглените победители, за уточняване на най-удобния за тях адрес за получаване на наградата.

6.4. Ако Организаторът не успее да се свърже с основен победител в срока по т. 6.3., последният губи правото да получи своята награда и Организаторът има възможност, по своя преценка, да предостави наградата на изтеглен резервен победител.

6.5. Организаторът не носи отговорност, ако по негова преценка с участниците в наградната кампания не може да бъде установен контакт.

6.6. Спечелените награди ще се получават на посочен от клиента адрес за кореспонденция.

 

7. Организаторът има право да откаже предаване на наградата:

-          при установени несъответствия между личните данни и документа за установяване на самоличността на спечелилото лице;

-          на лице, различно от спечелилото награда, което не представи изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на наградата;

-          ако спечелилото лице или неговият упълномощен представител откаже да представи документ за удостоверяване на самоличността му;

8. Други условия

8.1.  Условията на настоящата кампания са достъпни на интернет страницата на Организатора „Дайнърс клуб България” АД ( http://diners.bg ) и във Facebook на профила на „Дайнърс клуб България” АД;

8.2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им във Facebook страницата на „Дайнърс клуб България” АД и на сайта www.diners.bg;

8.3. „Дайнърс клуб България” АД не носи отговорност в случаите, когато:

-          наградата не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност спечелилият участник и/или негов представител по закон или по пълномощие да се идентифицира пред „Дайнърс клуб България” АД, за да получи наградата в съответствие с изискванията и в рамките на сроковете, определени с настоящите Правила и условия;

-          наградата или част от нея не може да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на „Дайнърс клуб България” АД.

8.4. „Дайнърс клуб България” АД си запазва правото по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които по преценка на „Дайнърс клуб България” АД възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи „Дайнърс клуб България” АД не дължи каквато и да е компенсация на участниците в кампанията.