Diners Club Classic

С кредитна карта Diners Club Classic можете да:
 • плащате в търговските обекти в България и по света;
 • пазарувате онлайн;
 • теглите пари в брой от всички банкомати по света с логото на Diners Club и/или Pulse и от всички клонове на Fibank.
Получавате още:
 • безплатен достъп и консумация в над 1000 VIP салона на редица международни летища при натрупан оборот с картатасъгласно условията на програмата;
 • безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие до 35 000 USD;
 • безлихвен гратисен период в зависимост от типа карта - "револвираща" или "charge".

Изберете карта Diners Club в зависимост от индивидуалните Ви предпочитания и потребности!

 Типове карти

 • Револвираща карта

  С тази карта имате възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

 • Charge карта

  Изберете този тип карта, ако предпочитате да покривате изцяло направените с картата разходи в рамките на безлихвения гратисен период до 45 дни. След като погасите задължението, имате възможност отново да ползвате пълния размер на кредитния си лимит.

Видове карти

Всяка новоиздадена кредитна карта Diners Club може да бъде основна или допълнителна, издадена към вече съществуваща карта Diners Club.

 • основна карта - издава се на титуляр - физическо лице, на което се отпуска кредитният лимит.
 • допълнителна карта - издава се по искане на титуляря на негови близки или членове на семейството. Титулярят на основната кредитна карта е отговорен за покриването на разходите по допълнителната карта.