Заяви сега кредитна карта Evolve с промоционални условия

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С COBADGE КРЕДИТНИ КАРТИ

DINERS CLUB - MASTERCARD CLASSIC И DINERS CLUB - MASTERCARD FIRST LADY PINK

1.      Организатор на Промоцията е  „Дайнърс клуб България” АД

2. Участници в Промоцията

2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в периода на промоцията подадат искане за издаване на основна или допълнителна револвираща кредитна карта и са одобрени от Дайнърс клуб България АД.
2.2. В Промоцията не могат да участват служители на Дайнърс клуб България АД.

 3. Период на Промоцията

  • начало на промоцията е 01.07.2021 г.;
  • край на промоцията е31.12.2021 г., включително.

 4. Механизъм на Промоцият

4.1. В промоционалната кампания имат право да участват всички клиенти, които в рамките на промоционалния период са подали искане в офис на „Първа инвестиционна банка” AД, на телефон на Контакт център или онлайн, да им бъде издадена една от посочените в т.4.2. кредитна карта DINERS CLUB и са одобрени за нейното издаване.

4.2. Клиентите могат да кандидатстват за издаване на основна и/или допълнителна лична кредитна карта от следните видове: DINERS CLUB - MASTERCARD CLASSIC, DINERS CLUB - MASTERCARD FIRST LADY PINK.

4.3. Всеки клиент, който в периода на промоцията е подал искане за издаване на лична револвираща кредитна карта и е одобрен, ще може да я използва при следните промоционални условия:

- револвираща лихва в размер на 16 % за целия срок на договора;

- без месечна такса за първите 12 отчетни периода от издаване на картата, след което съгласно Тарифата на Дайнърс клуб България АД.

4.4. Размерът на приложимите за картите лихва и такси, извън промоционалните, се определя от вида на картата, съгласно действащата към датата на подписване на договора Тарифа на Дайнърс клуб България АД.

4.5. Промоционалните условия важат само за новоиздадени кредитни карти от посочените в т.4.2 по-горе брандове. При наличие на вече издадена кредитна карта от ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД, промоционалните условия за годишна фиксирана лихва за новоиздадена в срока на промоцията карта важат, при условие, че стара карта не бъде закрита в рамките на 12 отчетни периода от издаване на новата карта.

4.6. При закриване през първите 12 отчетни периода от издаването на карта с промоционални условия, клиентът ще дължи месечните такси, дължими съгласно Тарифата, за месеците през които картата е била активна.

4.7. при закриване през първите 3 отчетни периода от издаването на карта с промоционални условия, не важи условието за ползване на безплатен достъп до VIP салони по летищата, съгласно условията на програмата за VIP салони и клиентът дължи такса за ползваните VIP салони по летищата;

5. Допълнителни разпоредби

5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора или когато Организатор не одобри искане на участник за издаване на карта.

5.2. Други ситуации, като тези по т.5.1 също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлиаят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с провеждането, които Организаторът е обявил.