„Гордън Рамзи: Кулинарният изследовател“ с лятна премиера в България с подкрепата на Diners Club International

Правила и условия за участие в наградната кампания с кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД

 1. Организатор на кампанията е „Дайнърс клуб България” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” №81Г, с ЕИК 121230735.

2. Периодът на провеждане на кампанията е от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г.

3. Правила за участие

В кампанията участват всички кредитни карти издадени от Дайнърс клуб България АД, които имат поне една реализирана трансакция с кредитната карта в търговски обект в България и/или чужбина в периода на кампанията - от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г.

4. Механизъм на кампанията

4.1. Всеки притежател на кредитна карта, издадена от Дайнърс клуб България АД участва авоматично в  тегленето на седмичните награди, описани в т. 5 .1, с всяка транзакция, реализирана при търговец за покупка на стоки и услуги.

4.1.1. За трансакциите реализирани в периода от 02.09.2019 г. до 08.09.2019 г. включително, 5 броя  бутилки за вода, ще бъдат изтеглени на 09.09.2019 г.

 4.1.2. За трансакциите реализирани в периода от 09.09.2019 г. до 15.09.2019 г. включително, 5 броя термо ранички, ще бъдат изтеглени на 16.09.2019 г.

4.1.3. За трансакциите реализирани в периода от 16.09.2019 г. до 22.09.2019 г. включително, 5 броя термоси, ще бъдат изтеглени на 24.09.2019 г.

4.1.4. За трансакциите реализирани в периода от 23.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително,  5 броя одеяла за пикник, ще бъдат изтеглени на 01.10.2019 г.

4.2. Трансакциите реализирани в периода на цялата наградна кампания, от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително, на 02.10.2019 г.  автоматично ще участват в тегленето на големите награди, описани в т. 5 .2 и т. 5.3.

Кампанията се анонсира и провежда на официалната страница на „Дайнърс клуб България” АД във Facebook (http://facebook.com/DinersClubBulgaria),в Instagram (http://instagram.com/diners.club.bulgaria) и на сайта www.diners.bg.

Със спечелилите ще се комуникира чрез обаждане по телефон, кратко съобщение sms и/или чрез имейл адрес;

Наградите ще се изпращат до удобен за клиента офис на Fibank и ще се предават с приемо-предавателен  Протокол; 

5. Наградите в кампанията с кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД

5.1 Седмични награди – бутилки за вода, термо ранички, термоси, одеяла за пикник, с логото на Diners Club International- общо 20 броя;

5.2 Раница с логото на Diners Club Internatinaonal – общо 4  броя;

5.3 Куфар с логотo на Diners Club Internatinal – общо 1 брой;

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Участват всички регистрирали се участници, изпълнили условията по т. 3 от настоящите Правила и условия.

6. Определяне на печелившите и получаване на наградите

6.1. На случаен принцип, чрез автоматичен механизъм, на всяка от следните дати: 09.09., 16.09., 24.09., 01.10 и 02.10.2019 г. ще бъдат изтеглени  имената на печелившите, съласно механизма на кампанията, описан в т.4.

6.2. Имената на печелившите ще бъдат обявени не по-късно от 12.00 часа на следващия работен, след деня на изтегляне, във Facebook на (http://facebook.com/DinersClubBulgaria),  в Instagram (http://instagram.com/diners.club.bulgaria)  и на сайта www.diners.bg .

6.3. В рамките на седем работни дни след тегленето на печелившите, съгласно т. 6.1 и обявяването им, организаторът ще се свърже с изтеглените победители, за уточняване на най-удобния за тях клон на обслужващата банка Fibank за получаване на наградата.

6.4. Ако Организаторът не успее да се свърже с основен победител в срока по т. 6.3., последният губи правото да получи своята награда и Организаторът има възможност, по своя преценка, да предостави наградата на изтеглен резервен победител.

6.5. Организаторът не носи отговорност, ако с участниците не може да бъде установен контакт.

6.6. Спечелените награди се получават по следния начин:

-          при представяне на документ за самоличност;

-          на изрично упълномощени от печелившите лица, представили нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност;

6.7. Получаването на наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник (съответно негов представител )и от служител на Fibank, от съответния офис, където печелившият участник е заявил получаването на наградата си.

7. Организаторът има право да откаже предаване на наградата:

-          при установени несъответствия между личните данни и документа за установяване на самоличността на спечелилото лице;

-          на лице, различно от спечелилото награда, което не представи изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на наградата;

-          ако спечелилото лице или неговият упълномощен представител откаже да представи документ за удостоверяване на самоличността му;

8. Други условия

8.1.  Условията на настоящата кампания са достъпни на интернет страницата на Организатора „Дайнърс клуб България” АД ( http://diners.bg ) и във Facebook на профила на „Дайнърс клуб България” АД;

8.2. Организаторът си запазват правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им във Facebook страницата на „Дайнърс клуб България” АД и на сайта www.diners.bg;

8.3. „Дайнърс клуб България” АД не носи отговорност в случаите, когато:

-          наградата не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност спечелилият участник и/или негов представител по закон или по пълномощие да се идентифицира пред „Дайнърс клуб България” АД, за да получи наградата в съответствие с изискванията и в рамките на сроковете, определени с настоящите Правила и условия;

-          наградата или част от нея не може да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на „Дайнърс клуб България” АД.

8.4. „Дайнърс клуб България” АД си запазва правото по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи „Дайнърс клуб България” АД не дължи каквато и да е компенсация на участниците в кампанията.