СПЕЧЕЛЕТЕ СТРАХОТНИ НАГРАДИ ЗА СВЕТОВНАТА СКИ КУПА В БАНСКО

Правила и условия за участие в наградната кампания с кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД

 

1. Организатор на кампанията е „Дайнърс клуб България” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” №81Г, с ЕИК 121230735.

2. Периодът на провеждане на кампанията е от 14.01.2019 г. до 10.02.2019 г.

3. Правила за участие

В кампанията участват всички притежатели на кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб Българоя АД, които имат поне една направена трансакция с кредитната карта в търговски обект в България и/или чужбина в периода на кампанията - от 14.01.2019 г. до 10.02.2019 г.

4. Механизъм на кампанията

Кампанията се анонсира и провежда на официалната страница на „Дайнърс клуб България” АД във Facebook (http://facebook.com/DinersClubBulgaria) и на сайта www.diners.bg.

Със спечелилите ще се комуникира чрез обаждане по телефон, кратко съобщение sms и/или чрез имейл адрес;

Наградите ще се изпращат до удобен за клиента офис на Fibank и ще се предават с приемо-предавателен  Протокол;

5. Наградите в кампанията с кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД

  1. Одеала с логото на Diners club - общо 20 броя;
  2. Пакет за двама по време на Световна ски-купа мъже в Банско, който включва

три  нощувки със закуски в Банско, Акредитация за Ски купата – (три-дневен билет+безплатно използване на кабинков лифт за достъп до Бъндеришка поляна+ достъп до церемонията по откриване на Ски купата) – общо 4  броя;

 Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Участват всички регистрирали се участници, изпълнили условията по т. 3 от настоящите Правила и условия.

В разпределяне на наградите нямат право да участват картодържатели, които са служители на „Дайнърс клуб България” АД и „Първа инвестиционна банкa„ AД или членове на техните семейства.

6. Определяне на печелившите и получаване на наградите

6.1. На случаен принцип, чрез автоматичен механизъм, на всяка от следните дати: 21.01., 28.01, 04.02 и 11.02 ще бъдат изтеглени по 5 имена на печеливши одеала, както и по едно име на печеливш Пакет за двама по време на Световна ски-купа мъже в Банско.

6.2. Имената на печелившите ще бъдат обявени не по-късно от 12.00 часа на следващия, след деня на изтегляне, във Facebook на (http://facebook.com/DinersClubBulgaria) и на сайта www.diners.bg .

6.3. В рамките на седем работни дни след тегленето на печелившите, съгласно т. 6.1 и обявяването им, организаторът ще се свърже с изтеглените победители, за уточняване на най-удобния за тях клон на обслужващата банка Fibank за получаване на наградата.

6.4. Ако Организаторът не успее да се свърже с основен победител в срока по т. 6.3., последният губи правото да получи своята награда и Организаторът има възможност, по своя преценка, да предостави наградата на изтеглен резервен победител.

6.5. Организаторът не носи отговорност, ако с участниците не може да бъде установен контакт.

6.6. Спечелените награди се получават по следния начин:

-          при представяне на документ за самоличност;

-          на изрично упълномощени от печелившите лица, представили нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност;

6.7. Получаването на наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник (съответно негов представител )и от служител на Fibank, от съответния офис, където печелившият участник е заявил получаването на наградата си.

7. Организаторът има право да откаже предаване на наградата:

-          при установени несъответствия между личните данни и документа за установяване на самоличността на спечелилото лице;

-          на лице, различно от спечелилото награда, което не представи изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на наградата;

-          ако спечелилото лице или неговият упълномощен представител откаже да представи документ за удостоверяване на самоличността му;

8. Други условия

8.1.  Условията на настоящата кампания са достъпни на интернет страницата на Организатора „Дайнърс клуб България” АД ( http://diners.bg ) и във Facebook на профила на „Дайнърс клуб България” АД;

8.2. Организаторът си запазват правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им във Facebook страницата на „Дайнърс клуб България” АД и на сайта www.diners.bg;

8.3. „Дайнърс клуб България” АД не носи отговорност в случаите, когато:

-          наградата не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност спечелилият участник и/или негов представител по закон или по пълномощие да се идентифицира пред „Дайнърс клуб България” АД, за да получи наградата в съответствие с изискванията и в рамките на сроковете, определени с настоящите Правила и условия;

-          наградата или част от нея не може да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на „Дайнърс клуб България” АД.

8.4. „Дайнърс клуб България” АД си запазва правото по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи „Дайнърс клуб България” АД не дължи каквато и да е компенсация на участниците в кампанията.