Diners Club - Mastercard First Lady Pink

 

 

Кредитна карта Diners Club – Mastercard First Lady Pink

 

Една карта-двойно повече възможности

 

 • Възможност сами да избирате с коя платежна система да заплатите
 • Ползвате един ПИН 
 • Ползвате един общ лимит
 • Получавате едно извлечение
 • Плащате безконтактно в търговски обекти в страната и чужбина без такса
 • пазарувате онлайн, още по-сигурно, с 3D автентикация
 • Сменяте ПИН кода на всеки АТМ в страната
 • Теглите пари в брой от всички банкомати по света с логото на Diners Club International, Pulse и/или Mastercard и от всички офиси на Fibank.
Получавате още:

Кредитна карта Diners Club-MasterCard First Lady Pink се издава като револвираща и дава възможност да изплащате задължението си на вноски, като всеки месец внасяте минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период. Револвиращата карта Ви дава предимството отново да ползвате вече погасената част от кредитния лимит. Гратисен период по картата е до 45 дни.

Всяка новоиздадена кредитна карта Diners Club-MasterCard First Lady Pink, може да бъде основна или допълнителна, издадена към вече съществуваща карта Diners Club.

 • основна карта - издава се на титуляр - физическо лице, на което се отпуска кредитният лимит.
 • допълнителна карта - издава се, по искане на титуляря, на негови близки или членове на семейството. Титулярят на основната кредитна карта е отговорен за покриването на разходите по допълнителната карта.

Кредитен лимит

индивидуален кредитен лимит според кредитна оценка

Валута на кредитния лимит

левове

Всички разходи, извършени в чужбина, се осчетоводяват по картата в лева по курс на Diners Club International в деня на обработка на съответната операция.

Лихвени условия при карта тип „револвираща“

 • лихва при редовно погасяване на дължимата вноска – 19% годишно
 • лихва при просрочие на минимална погасителна вноска – 25% годишно

 

Гратисен период при карта тип "револвираща"

 до 45 дни

Обезпечение

 • поръчителство или
 • парични средства внесени като гаранция

Срок за издаване

 • до 5 работни дни
 • експресно - до 24 часа

Срок на валидност
на картата
 

3 години

Подновяване на карта 

Diners Club картите се подновяват автоматично, освен ако титулярят на партидата, в едномесечен срок преди изтичане на валидността на картата, не изрази писмено своето несъгласие картата му да бъде подновена

Краен срок за погасяване на задълженията при карта тип "револвираща"

всяко 15-то число на календарния месец (първият работен ден след 15-то число на месеца)

Погасяване на задълженията:

Сметка на Дайнърс Клуб България АД за погасяване на дължимите суми при Първа инвестиционна банка: 
BG30 FINV 9150 10BG DINERS.