Мерки за облекчаване на кредитни задължения за клиенти засегнати от COVID-19
16 април 2020

Дайнърс клуб България АД ще подкрепи всички свои клиенти, засегнати от извънредното положение във връзка с пандемията от COVID-19.

Дружеството ще предложи мерки и механизми за облекчаване на обслужването на кредитни задължения, на клиентите, засегнати от COVID-19.

За кого се отнасят мерките за отсрочване?

Отсрочване може да се заяви от физически или юридически лица, притежаващи кредитна карта издадена от Дайнърс клуб България АД и отговарящи на следните условия:

 • Имат затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с Дружеството договор, в следствие на пандемията от COVID-19 и ограниченията въведени на 13 март 2020 г., с решение на Народното събрание на Република България;
 • Към 01.03.2020г. задълженията на клиента са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни;
 • Договорът за кредит е сключен преди 31.03.2020 г.

Какви са сроковете за кандидастване за отрочване на задължения?

 • Всеки клиент на Дайнърс клуб България АД, отговарящ на посочените условия, може да подаде искане свободен текст, за отсрочване най-късно до 30.09.2020 г. Искането се подава в офис на Fibank или на имейл info@diners.bg ;
 • Гратисният период е за максимум 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.

Всеки клиент може да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от договорения срок.

Какъв механизъм на отсрочване ще се прилага?

Механизъм №1 – отсрочване на главница и лихва за срок до 6 месеца:

 • Дължимите суми (главница и лихва), се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.;
 • Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски;
 • Към всяка вноска по погасителен план до изтичане на срока на кредита или друг, договорен с клиента по-кратък срок, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Механизъм №2 – отсрочване на главница за срок до 6 месеца:

 • Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.;
 • Дължимата за периода лихва се плаща съгласно договора на клиента;
 • Целият остатък от дълга, вкл. неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план, който се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

*Механизъм №2 е приложим за кредити, които към датата на подаване на искането за отсрочване нямат дължима просрочена лихва.

Механизъм №3, приложим за револвиращи продукти:

 • Не се формира минимална вноска за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г. за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. След изтичане на гратисния период формирането на минимална вноска за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор;
 • За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г., дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоения лимит.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. 

Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

Какъв е процесът на кандидатсване и одобрение за отсрочване на задължения?

 • Подаване на искане свободен текст, в офис на Fibank или изпращане, на подписано искане свободен текст, на имейл info@diners.bg;
 • Подаденото искане се разглежда и одобрява или отхвърля от Дайнърс клуб България АД в срок от 7 работни дни от подаването му и клиентът се уведомява за взетото решение по телефон или имейл;
 • При одобрение за отсрочване, Дайнърс клуб България АД изготвя и изпраща за подпис от клиента, в офис на Fibank, Споразумение с параметри, които са взаимно съгласувани между странитe.

Прочетете още:

Временно затворени летищни салони

Управлявайте своята кредитна карта онлайн с MyDinersClub