Ние във Facebook

Какво е минималното задължение по кредитната ми карта, което трябва да заплащам месечно?

  • Ако картата Ви е тип „charge” – Вие трябва да заплатите цялата сума, похарчена през отчетния период до или на датата, посочена в извлечението.
  • Ако сте предпочели карта тип „револвираща” – до 15 число всеки месец трябва да заплатите минимална погасителна вноска в размер на 5% от дължимото салдо по партидата (сумата за пълно погасяване) към последния ден на изтеклия отчетния период.

     

Обратно към FAQ